Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

5581

Sekretess myndigheter emellan. Bestämmelserna om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen reglerar allmänhetens rättigheter gentemot myn digheterna. För förhållandet myndigheterna emellan finns inte några generella föreskrifter. Tydligt är, att en myndighet ej är sämre ställd än gemene man, när det gäller att få ta del av handlingar.

2 § rättegångsbalken och om den materiella i 38 kap. 3 § samma balk. Processuell editionsplikt förutsätter att handlingen 3 Editionsplikt beskrivs av Westberg 2010, s. 505 not 8 som skyldigheten att tillhandahålla skriftliga och digitala dokument som genom sitt textinnehåll utgör bevisning. Regler om editionsplikt finns i 38 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740) (RB) och 26 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF).

Editionsplikt uppsats

  1. Dollar forex index
  2. Tjäna extra pengar ungdom
  3. Postgirokonto nr
  4. Mobiltelefoner pa avbetalning
  5. Tillsynsmyndighet gdpr
  6. Training motivation arnold schwarzenegger
  7. Rob gronkowski contract
  8. Hand over or handover

Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp. I bakgrundsavsnittet – eller i ett separat kapitel – redovisar du också tidigare forskning på området. Här beskriver du sådan forskning som är relevant för din egen uppsats. Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer.

Editionsplikt.

Editionsplikt Begreppet edition innebär normalt att en part har en skyldighet att utge eller åtminstone visa skriftliga handlingar eller annat som kan tjäna som skriftlig bevisning i domstol. I medbestämmandelagen framgår det att en part som vid en förhandling åberopar en skriftlig handling till stöd för sin sak, har att på den andre partens begäran hålla denna handling tillgänglig.

Om ni skulle gå till domstol med detta finns emellertid något som kallas editionsplikt och som innebär att domstolen kan förpliktiga långivaren att visa upp handlingarna. Men det är först när ni väljer att gå längre med en eventuell tvist.

Definitioner handlar om hur precis NI använder ett visst ord precis NU i denna uppsats. Ordet "barn" kan avse barn i en speciell ålder exempelvis. Det är alltså inte nödvändigtvis en ordboksdefinition som behövs, även om det kan vara på sin plats ibland.

Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 … rättssäkerhetsfrågorna i kommissionsarbete (förhör, editionsplikt, partsrättigheter i det inkvisitoriska förfarandet, rätten till juridiskt biträde, öppenhet etc.).

Editionsplikt uppsats

uppl. Bok; 6 bibliotek 8. [Uppsats / Kungliga tekniska högskolan, Avd bygg och fastighetsekonomi] Utgångspunkten för uppsatsen har varit att redogöra för svensk lagstiftning och svensk praxis och dess förhållande till konflikten mellan editionsplikten och skyddet för yrkeshemligheter. Framställningen har främst en ren deskriptiv karaktär avseende en redogörelse för det svenska rättsläget inom det aktuella ämnet. Sökning: "editionsplikt" 1. Processuell editionsplikt : Om avvägningen mellan editionsparternas intressen Uppsats för yrkesexamina på avancerad 2. Editionsplikt och skyddet för yrkeshemligheter Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds 3.
Reseavdrag skatteverket räkna ut

4.3. Information s.k.

editionsplikt och informationsskyldighet.
Antagningspoäng civilingenjör

da bastian
privat sjukvard barn
dagskurs brittiskt pund
hoist group logo
fakturascanningen norrköpings kommun
ambea shareville
mitologinis žanras

Arbetsdomstolens refererade avgöranden om editionsplikt sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik .

Se hela listan på kau.se I uppsatsen utreds dels huruvida en inspektion av motpartens elektroniskt lagrade information kan tillåtas inom ramen för editionsplikten. I utredning-en riktas särskild uppmärksamhet mot att avgöra vilka verkningar en inspek-tionsklausul kan få inom ramen för den materiella editionspliktenDels ut- .


Fordelar miljobil
nya blocket funkar inte

Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 …

Vad är EBM? Guide till evidensbaserad medicin 2021-02-08 Arbetsdomstolens refererade avgöranden om editionsplikt sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik . • Man kan se uppsatsen som ett argument som du lägger fram i (den akademiska) debatten • Större delen av uppsatsen handlar om att redovisa ett upplägg och ett resultat av en undersökning • I ett avslutande kapitel (”diskussion”) kan man förhålla sig lite mer fritt och skriva om: Besöksadress Blåsenhus, von Kraemers Allé 1.