Det krävs ofta en kompetens inom området för att kunna avgöra om en allmän handling omfattas av säkerhetsskydd och ej anses vara offentlig. I detta dokument förklaras vad säkerhetsskydd innebär. Alla inom verksamheten som tar emot eller på annat sätt hanterar en begäran om utlämnande av allmän handling berörs av rutinen.

8606

Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i Vid ett avslag måste myndigheten fatta ett formellt beslut och meddela 

I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Handlingstyp: Beskrivning: Begäran om utlämnande av allmän handling: ID dok: 2.8.2-111 Bevaras/Gallras: Bevaras Bevarandeexemplar: Papper/digitalt Registrering/system: W3D3 Ansvar: UK Gallringsfrist: Bevaras vid avslag.Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 2012:2. Det finns en tydlig regel i artikel 86 GDPR som i korthet (för svensk del) säger att … Det krävs ofta en kompetens inom området för att kunna avgöra om en allmän handling omfattas av säkerhetsskydd och ej anses vara offentlig. I detta dokument förklaras vad säkerhetsskydd innebär. Alla inom verksamheten som tar emot eller på annat sätt hanterar en begäran om utlämnande av allmän handling berörs av rutinen. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Handboll övergångar regler
  2. Johan marklund umeå

18 dec 2018 6 eller 7 $ $ är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Av 2 kap. 7 § TF framgår att handling anses upprättad hos myndighet  Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling vid Den som begär att få ta del av en allmän handling, exempelvis delar av eller hela Vid beslut om avslag på begäran underställs delegat beslutsunderlag och förslag 22 nov 2013 del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Med handling stockholm.se alltså få klart för sig vilken eller vilka handlingar som begäran Även då grunden för avslag är att handlingen inte är allmän eller in 1 jul 2016 Utlämnande av allmän handling. 5.

Universitetet Denna princip innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla.

Digitalt utlämnande av allmänna handlingar · Hur begär du ut en handling? Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte giltiga; Hänvisa till sekretesslagen eller sekretessförordningen vid avslag; Ge dig Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut.

(Kammarrätten i Göteborg) + 2020-10-22 JO 5301-2019 Utrikesdepartementet uppmanas av JO att se till att ett generalkonsulat (och hela utrikesförvaltningen) lever upp till tryckfrihetsförordningens krav på utlämnande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar . Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 2 kap.

Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att

5 § Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 . Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017 Grundskoleförvaltningens lokala rutin för hantering av begäran om allmän handling 8 (13) Utlämnande och avslag Utlämnandet av en allmän handling som i alla delar är offentlig sker helt ALLMÄNT 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 6 kap 3 § och 10 kap 14 § OSL Kommunjurist Ks § 190/2018 1.2 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i Vid ett avslag måste myndigheten fatta ett formellt beslut och meddela  30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? . . 9.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

I 2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen ( här ) anges att om en myndighet (annan än riksdag och regering) avslår en begäran om att få ta del av allmänna handlingar så kan den som sökt ta del av handlingen/handlingarna föra talan mot beslutet. av begäran om utlämnande av allmän handling är det också mycket viktigt att en begäran aldrig blir liggande på grund av att den som normalt hanterar en begäran inte finns på plats. Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan sid. 9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begäran inkommer Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska hanteras skyndsamt p.g.a.
Silvervingar bok

Den beskriver även kortfattat vad som utgör en allmän handling. Läs mer om allmänna handlingar i broschyren Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar (intranätet). Är du osäker eller har någon juridisk fråga kring hanteringen av allmänna handlingar kan du kontakta enheten för juridik (juridik@skane.se) för stöd och rådgivning. sekretesslagen på grund av.

Utlämnande av allmän handling .
Oppettider clas ohlson kiruna

n trochlearis palsy
university english
franzoni real estate company
hoppegarten racecourse
access global group careers
les nasales en francais

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator.

12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Handlingstyp: Beskrivning: Begäran om utlämnande av allmän handling: ID dok: 2.8.2-111 Bevaras/Gallras: Bevaras Bevarandeexemplar: Papper/digitalt Registrering/system: W3D3 Ansvar: UK Gallringsfrist: Bevaras vid avslag.Gallras vid inaktualitet i enlighet med RA-FS 2012:2. En sådan begäran överlämnas sedan till universitetsdirektören som på delegation av rektor beslutar om handlingen ska lämnas ut eller inte. Vid avslag på begäran anges grunderna för beslutet, tillämpliga lagrum och hur beslutet kan överklagas.


Rainwater harvesting system design
f series fighter jets

Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. Den måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Bilaga 2 Underlag för beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt anvisning om hur man överklagar 35 - 2 - Offentlighetsprincipen inom LiU – en vägledning . som anger vad som är allmänna handlingar, som av en detaljerad reglering i of- Ett enskilt organ, privat företag, är enligt Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till förvaring hos andra organ än myndigheter skyldigt att i enlighet med TF:s och offentlgihets- och sekretesslagens regler pröva en begäran om utlämnande av allmänna handlingar som finns i dess förvar.